Produkter/Ydelser
 
Konsulentopgaver

Kurser
Inspiration
Uddannelser
Coaching - virksomheder og private:
- Coaching af individer
- Coaching af teams
- Stress coaching

Mentoring
gif

Tilbage

Konsulentopgaver

Impuls1 har stor erfaring i blandt andet planlægning og gennemførelse af større og mindre udviklingsprojekter.

Uanset opgavens omfang og karakter planlægges den altid i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere. Det er med til at sikre ejerskab til udviklingsprocessen og forankringen i den virkelighed, den efterfølgende skal virke i.

Impuls1 arbejder blandt andet ud fra Colinco Systemet, som indeholder de modeller, teorier og værktøjer, der gør, at team etablering og –udvikling giver de forventede resultater. Colinco Systemet er med til at stille skarpt på den kultur teamet har skabt, og arbejder med respekt for netop denne kraftfulde ”størrelse”. Vi bryder ikke ned – vi bygger op. Og det, der virker, er det, vi gør.

Det er vigtigt ikke at ordinere afslappende tabletter, hvis det er energi, der er brug for.

Vi får stillet den rette diagnose og kan gribe til lige præcis de værktøjer og metoder, der gør, at vi når det spadestik dybere, der med rette kan forventes, når teamet/organisationen har valgt at bruge en konsulent. Det handler i sidste ende om, at der skal være en effekt af indsatsen.

Større konsulentopgaver løser Impuls1 i samarbejde med en række konsulent kollegaer, som jeg er i tæt kontakt med under hele opgavens gennemførelse. De klædes på af mig til at levere præcis det, virksomheden og jeg har aftalt, og deres kompetencer og menneskelige kvaliteter er i top.

Tilbage
Eksempler på scenarier, Impuls1 har stor erfaring med
Kick-off / Kom godt fra start

Et projekt er altid sat i verden med nogle bestemte mål og rammer stillet op.

Omverdens forventninger til projektet og dets evne til at skabe resultater af høj kvalitet er store fra dag 1.

Projektets succes hænger sammen med, hvor godt det kommer fra start – får lejlighed til at konstituere sig om de mål og rammer, der er grundlag for det arbejde, der skal udføres.

En væsentlig forudsætning er også at forstå de ressourcer, der udgør teamet, herunder hvordan de bedst muligt kommer til at spille sammen i de forskellige faser af projektets liv. Meget god energi kan gå tabt i skuffede forventninger og små uoverensstemmelser.

Krav- og forventningsafstemning, samfærdselsregler, kommunikationskanaler, roller og ansvarsfordeling er bare nogle af de områder, et projekt med fordel kan få hjælp til at etablere aftaler omkring.

Tilbage
Værdier og ejerskabet til dem

Impuls1 har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre værdiprocesser – fra planlægning af proces, til afdækning af værdier og deres implementering i virksomheden.

Den største udfordring i forbindelse med værdiarbejde er det efterfølgende ejerskab. Det, som sikrer, at værdierne kommer ud i hverdagen og ikke ender som velformulerede hensigtserklæringer, der hænger i en ramme i mødelokalet.

Impuls1 holder fokus på, at I kommer fra Ord til Handling. Det vil sige, at værdierne kommer konkret til udtryk i den daglige adfærd og opgaveløsning.

Et nyt team

Når et team skal etableres – ifm f.eks. fusion, udvidelse eller omstruktureringer i en virksomhed – er det afgørende vigtigt for den måde teamet kommer fra start på, om det har fået lejlighed til at konstituere sig og lave de fornødne aftaler.

Aftaler vedrørende arbejdsopgaver og deres fordeling i forhold til mål og kompetencer m.m., afdækning af krav og forventninger til hinanden og jobbet, roller og ansvarsfordeling, kommunikation og samfærdsel i det hele taget i teamet.

Omverden har fra dag 1 i teamets liv forventninger til dets evne til at skabe resultater af høj kvalitet.

Derfor er en investering i at skabe fælles forståelser noget, der giver teamet de rette betingelser for hurtigt at skabe gode resultater sammen og gøre det med udgangspunkt i et godt samarbejde.

Det er ganske enkelt en investering i støt stigende motivation, arbejdsglæde og stolthed ved at bidrage.

Tilbage
Et team har eksisteret nogen tid, og trænger til inspiration udefra

Det kan lyde som luksus at investere i inspiration til et team, der – set udefra – fungerer meget godt.

Og alligevel er der en langsigtet investering i at sikre, at mennesker fortsat gør ting ud af motivation og ikke pr. automatik eller fordi, de ikke lige har et bedre alternativ.

For at undgå stagnation, som på et tidspunkt tærer på relationerne, er det vigtigt at lade teamet lade op, få ny energi og lejlighed til selv at udtænke nye arbejdsmetoder og dermed opnå voksende individuelt og kollektivt selvværd.

Det handler om, at teamet får muligheden for at forholde sig proaktivt til sin egen evne til fortsat at producere bedre og bedre resultater og samtidig udvikle på de relationer, der udgør teamet.

Nogen fokusområder for inspiration kunne f.eks. være bedre og mere inspirerende møder, kreativ problemløsning, feed-back som naturligt element i teamet, forskelligheders styrke, kommunikationen – hvordan skaber vi en konstruktiv dialog om det, der er væsentligt? osv.

Tilbage
Forandrings projekter

Det kan dreje sig om mindre omlægninger af forretningsgange, større omstruktureringer eller sammenlægninger af enheder, der betyder, at medarbejdere og ledere skal ændre vaner og se sig selv i nye sammenhænge. Måske overveje andre karrieremuligheder.

For at lykkes med forandringsprojekter er det afgørende at ledere og medarbejdere oplever, at de har en grad af indflydelse på det ny – at de er med til at bringe visionerne ud i hverdagen.

Det er med til at kanalisere energien væk fra det, man ikke har indflydelse på og over på det, man kan skaffe sig indflydelse på.

At arbejde med de faktiske indflydelses muligheder er med til at skabe et team, der er kendetegnet ved engagement, fremdrift, stolthed, motivation, proaktivitet, energi og synergi.

”Gid de, der siger, det her ikke kan lade sig gøre, kunne tie stille, så vi, der er i gang med at gøre det, kan få arbejdsro”.

Der er opstået dårlig stemning – måske endda konflikter

Dårlig stemning eller konflikter binder en masse energi i noget, der ikke lige nu ved, hvad det skal med netop den energi – og teamet taber pusten.

Det er derfor vigtigt at få genskabt balancen, så teamets fokus og energi flyder derhen, hvor det gavner arbejdet.

En uoverensstemmelse mellem bare to parter i et team, kan være med til at forstyrre resten af teamet i dets arbejde.

Så opdag uoverensstemmelser så tidligt som muligt – og få hjælp til at komme udover dem, så alle kan komme videre hen til et nyt energifyldt sted.

Tilbage
Når et team skal være selvstyrende i en eller anden grad

Det er vigtigt, at der ligger nogle konkrete aftaler og retningslinjer til grund, når man etablerer selvstyrende teams.

Hvad er teamets råderum, hvordan er rolle- og ansvarsfordelingen i teamet, hvad kan teamet beslutte, og hvad kan det ikke beslutte, hvilke krav og forventninger har team og leder til hinanden?

Gevinsterne ved selvstyrende team kan være mange – større ansvarsfølelse for samarbejdet, oplevelse af større grad af indflydelse på arbejdstilrettelæggelse, oplevelse af indflydelse på, hvordan ressourcerne anvendes, en høj grad af selvledelse m.m.

Derfor er det vigtigt at få drøftet rammer m.m. tidligt i etableringsfasen.

Selvstyrende team betyder også, at leder skal have redefineret sin lederrolle, og fundet frem til det værdifulde i et lederjob med nogle andre rammer og roller. Ellers er der risiko for, at teamet på papiret er blevet selvstyrende men oplever, at leder lejlighedsvis kommer og ”blander sig”. At teamet med andre ord ikke reelt har fået mandatet til at blive selvstyrende.

Den rolleafklaring er naturligvis også et område, Impuls1 har kompetence og erfaring i at hjælpe med.

Vi skal have en stress politik

Impuls1 konsulenten er certificeret stress management konsulent, hvilket vil sige, at I kan få hjælp til at lave en stress politik.

I kan få hjælp til den samlede proces fra søsætning af stress politik projekt til den færdige politik og anbefalinger til jeres næste skridt.

Tilbage
Arbejdsprocesser

Impuls1 gennemfører inspirerende og kreative processer i forbindelse med at I skal kigge på jeres måder at løse opgaver på.

Det kan være en udfordring som leder eller medarbejder at få at vide, at man skal til at kigge på, om det man altid har gjort kan gøres på en bedre måde.

Impuls1 planlægger og gennemfører gennemgangen af et proces flow med alle involverede parter, og bidrager til at teamet finder nye indfaldsvinkler til opgaveløsningen.

En omlægning af arbejdsprocesserne er ofte det, der skal til for at der bliver plads til andre, nye spændende opgaver i afdelingen/teamet.

Tilbage
Andre scenarier

Sidder du lige nu og tænker: Mon Impuls1 også har kompetencer inden for det, jeg har brug for lige nu? Så ring eller send en mail for at få svar på dit spørgsmål. Hvis Impuls1 ikke lige har kompetencen, kan jeg måske hjælpe dig med at finde en konsulent, der har.


Tilbage

Kurser

Impuls1 udvikler og gennemfører virksomhedstilrettede kurser indenfor
:

 • Kommunikation – hvordan bliver vi bedre til at forstå hinandens verdensbilleder?
 • Samarbejde – hvad skal vi vide og kunne for at skabe et ressourcestærkt samarbejde?
 • At sætte mål – og nå dem
 • Feed-back som organisatorisk færdighed
 • Stress – viden om og værktøjer til at undgå stress
 • Forundrings- og forandrings parathed – fokus på indflydelsesmuligheder frem for vilkår, vi ikke kan ændre på?
 • Motivation og arbejdsglæde – hvordan får vi det hos os?
 • Forskelligheder i spil – hvorfor? Fordi, de støjer utrolig meget, når de er PÅ spil
 • Enneagrammet – en persontypologi, der fortæller noget om, hvad der motiverer os som mennesker, hvordan vi reagerer, når vi ikke oplever at have de rette betingelser og hvorfor
 • Prioritering – hvad er vigtigt og hvordan holde fokus på det?
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Kreative processer
 • Inspirerende møder – struktur, indhold og kreative metoder
 • Forandringsprocesser: Mulighedskompasset – hvor kan jeg se mig selv i den fremtidige organisation? – eller måske uden for den?

Særligt for ledere

Ledelse af forskelligheder – hvordan tuner jeg ind på den enkelte – og på teamet?

Den coachende leder – Hvordan og Hvorfor?

Kommunikation – det er afgørende for medarbejdernes motivation og kvaliteten af det, de præsterer, at ledelsen kommunikerer klart og tydeligt.

Motivation – hvordan motiverer jeg mine medarbejdere?

Tilbage

Inspiration

Har I f.eks. i tankerne at sætte fokus på værdiarbejde, forandringer, stress eller andre aktuelle temaer, holder Impuls1 ”God morgen” eller ”Gå hjem” inspirations møder.

 


Tilbage

Uddannelser

Impuls1 uddanner og certificerer i overensstemmelse med gældende standarder:

NLP Practitioners

NLP Master practitioners


Tilbage


For virksomheder og private:
Coaching af individer, teams og stress coaching


Impuls1 coacher ud fra den holdning, at teamet/personen lige nu har brug for hjælp til en søgeproces i forhold til et konkret problem.

Søgeprocessen har som regel været i gang nogen tid, inden coachen involveres. Derfor er det vigtigt, at coachen hele tiden holder målet for coachingen i fokus, og stiller spørgsmål, der åbner for det tankemæssige mulighedsfelt, som teamet/personen lige nu har tabt af syne.

Impuls1 er certificeret til at coache  individer og teams indenfor Life- & Business coaching, Team coaching og Stress coaching.

Og hvad er så hvad – ifølge Impuls1?

Tilbage

Klassisk Life- & Business coaching af individer – ledere, medar-bejdere, private

Life-coaching

Fokuserer på et hvilket som helst livsområde: Familie og venner, parforhold, børn, sundhed/helbred, økonomi/rammer, job/karriere, personlig udvikling, fritid.

Udgangspunktet i Life coaching er, at forskellige livsområder hænger sammen og influerer på hinanden.

Er der ubalance – f.eks. mellem arbejdsliv og familieliv, eller mellem de ambitioner du har for din karriere og de faktiske muligheder dit nuværende job giver dig – kan Life coaching hjælpe dig med at få genoprettet balancen.

Life coaching hjælper dig til at sætte mål indenfor et eller flere af områderne: Måske ønsker du at få et sundere liv (tabe dig, droppe cigaretterne ….), få øget selvværd, få ”støvet parforholdet af”, blive bedre til at prioritere din tid, slippe begrænsende overbevisninger om f.eks. dine egne muligheder og evner, forbedre en relation du har til et andet menneske, blive stærk til at træffe beslutninger ud fra dine egne bevidste valg osv.

Life coachens fornemmeste opgave er at støtte dig i at holde fokus på dit mål – så du også når det!

Tilbage
Business coaching

Fokuserer specifikt på det element i life coachingen, der handler om job/karriere. Business coaching kan f.eks. dreje sig om:

Udvikling i nuværende job
Jobskifte
Udvikling af personlige kompetencer
Hvordan udvikler jeg mine leder evner, så de matcher den moderne leders rolle?
I forhold til f.eks. ledervurderinger / 360 grader feedback, hvordan udvikler jeg mine mindre stærke sider?
Målsætning indenfor specifikke områder – f.eks.: Hvilke forretningsmål har jeg for det/de kommende år? Og hvordan når jeg dem?
Hvordan kommer jeg i gang som selvstændig?
Hvad er mit næste skridt i min karriere udvikling?
Osv osv.

Business coachens fornemmeste opgave er at støtte dig i at holde fokus på dit mål – så du også når det!

Impuls1’s motto som Life- og Business coach: Follow me, I am right behind you.


Tilbage

Coaching af teams

Fra det øjeblik et team er etableret, har dets omverden forventninger til det. Ligesom teamets enkelte individer har forventninger til det arbejde, der skal udføres, måden det skal udføres på, til ledelse af teamet, til teamets grad af selvledelse, til samfærdslen i teamet osv.

Forventningerne retter sig overordnet mod teamets evne til at:

Styre sammen – dvs.
                      Kende de kontekster teamet arbejder indenfor
                      Sikre alles ejerskab til visioner og mål
                      Have afklaret fælles værdier og lave aftaler, der sikrer, at                       værdierne omsættes fra ord til handling og afspejler sig i                       hverdagen
                      Kende teamets rammer i forhold til lederrollen, grad af                       selvstyre for teamet Osv.

Skabe resultater sammen – dvs.
                      Nå opsatte mål
                      Bringe de faglige og personlige kompetencer i spil
                      Kunne skabe kreative processer og nye metoder til at nå                       målene
                      Etablere informations- og kommunikationsveje, der sikrer at                       viden og erfaringer deles
                      Fejre succes’er
                      Drage læring og bringe den med ind i det fremtidige arbejde
                      Osv.
                     
Kunne skabe gode processer sammen – dvs.
                      Vide hvad Proaktivitet er, og hvad det bibringer den enkelte og                       teamet
                      Have gode kommunikationsfærdigheder (forstå andres model                       af verden, spørge udforskende, lytte aktivt, se synergien i at                       have forskellige modeller af verden)
                      Kunne give og modtage feed-back i teamet
                      Kunne løse uoverensstemmelser, så de ikke bliver til konflikter
                      Få forskellighederne i spil – så de ikke er på spil
                      Skabe møder, der har struktur og giver merværdi
                      Osv.
                                           
Teams kan have brug for coaching i forhold til at kunne Styre sammen, skabe Resultater sammen og skabe gode Processer sammen. Det gælder ny-etablerede teams såvel som teams, der er kommet lidt ud af kurs og skal tilbage på sporet.

Team coachens fornemmeste opgave er, at støtte teamet i at nå sine mål, at agere proaktivt inden for de givne rammer og opbygge gode relationer til omverden og internt i teamet.

Impuls1’s motto som Team coach: Follow me, I am right behind you – og jeg har fokus på den enkeltes kompetencer og potentiale.


Tilbage

Stress coaching
– ledere, medarbejdere, private.

Retter sig mod personer, der er stressramte.

Stress er en tilstand eller ubalance, som er opstået i et samspil mellem kroppen og hjernen.

Stressramte personer har brug for, at coachen i starten er styrende og faktisk stiller krav. Den stressramte oplever det ikke som krav – snarere som at der bliver taget hånd om vedkommende, og det er trygt. For når mennesker rammes af stress, mister de orienteringen og føler sig ofte anderledes og utrygge ved, hvad det egentlig er, der sker med dem.

Der skal imidlertid kun nogle få stress coaching sessioner til, før coachingen stille og roligt glider over og bliver klassisk coaching.

Impuls1’s målrettede stress coaching bygger på stor viden om de biologiske, psykologiske og sociale mekanismer, der er med til at give stress. Fokus er på den stressramte som individ og på de kontekster, han eller hun befinder sig i.

Stress coachens fornemmeste opgave er, at hjælpe den stressramte ud af ubalancen og ind i et stressfrit liv.

Impuls1’s motto som Stress coach: Follow me, I am right next to you.

I virksomheder, virker jeg som hus-coach inden for alle kategorier af coaching. Det vil sige, at jeg med virksomheder indgår aftale om, at jeg i en given periode har et lokale til rådighed i virksomheden, hvor ledere og medarbejdere efter aftale kan modtage coaching.


Tilbage


Mentoring

Mentoring giver mig mulighed for at give sparring og rådgivning til ledere, medarbejdere og private på et dybt motiverende og forandrende plan.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med Enneagrammet, som er et fremragende værktøj til at forstå, hvad der motiverer forskellige typer mennesker – og hvilke ”livsbetingelser” forskellige mennesker foretrækker.

To mennesker med samme udfordring eller problemstilling skal ikke nødvendigvis tilbydes de samme betingelser for at finde en løsning. Det har jeg som EnneaMentor fokus på.

Om der er tale om coaching eller mentoring – eller en blanding af det – afhænger alene af den aftale, vi indgår.